hlava

• Geometrické plány

   - rozdělení pozemku
   - změna hranice pozemku
   - vyznačení rozestavěné stavby v KN
   - vyznačení novostavby v KN
   - vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu v katastru nemovitostí
   - vyznačení věcného břemena, pokud se týká části pozemku
   - průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
Vysvětlení pojmu

• Vytyčení vlastnické hranice

Vysvětlení pojmu

• Inženýrská geodézie

   - vybudování bodového pole
   - vytyčení staveniště
   - vytyčení prostorové polohy stavby
   - polohopisné a výškopisné plány jako podklad pro následné projekční a realizační práce
   - vybudování vytyčovací sítě
   - vytyčení liniových objektů
   - kontrolní zaměření skutečného provedení staveb
   - zakreslení inženýrských sítí do podkladů pro projekt
   - zaměření inženýrských sítí včetně zpracování dle směrnic a předpisů správců
Vysvětlení pojmu


Nahlížení do katastru nemovitostí

               

 


Aktualizace provedena dne 01.05.2011
počítadlo.abz.cz